Fotogalerie

“Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх нь" талбайн сургалт

Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл нь ХХААХҮЯ-тай хамтран 2022 онд “Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх нь" сэдэвт сургалтыг 3 үе шаттай (тариалалтын өмнөх, ургалт үе, хураалтын үе) зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд тариалалтын өмнөх буюу эхний үе шатны сургалтыг тус оны 4 дүгээр сард танхимд суралцах хэлбэрээр Дорнод, Хэнтий аймагт зохион байгуулсан. Хоёрдахь үе шатны сургалтыг 2022 оны 7 дугаар сарын 04-08-ны өдрүүдэд ХХААХҮЯ, ХХААХҮСХТ, УХХ, Дорнод бүсийн Сургалт, эрдэм шинжилгээний үйлдвэрлэлийн хүрээлэн, Дорнод, Хэнтий аймгийн ХХААГ-тай хамтран зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, харилцан туршлага солилцох хэлбэрээр талбайд зохион байгууллаа.