Бүлэг 2: Газар тариалангийн боловсруулах салбарын сургалт, мэдээлэл, нэвтрүүлэх үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлага

буцах